Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Algemeen

In de algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft aan de opdrachtnemer.

1.2 Opdrachtnemer: BrightAnalytics bvba, Bruggesteenweg 300 bus 11, 8830 Gits, geregistreerd met ondernemingsnummer BE-0555.899.773.

1.3 Partijen: gezamenlijke aanduiding van opdrachtgever en opdrachtnemer

1.4 Opdracht: beschrijving van de te verrichten werkzaamheden, waartoe de opdrachtnemer zich engageert ten opzichte van de opdrachtgever. Naargelang de aard van de werkzaamheden kan dit omschreven worden in een gedetailleerde project overeenkomst, een werkorder dat de beschrijving, de prijs en het leveringsschema van de opdracht omvat, of een bestelbon.

1.5 Service Level Agreement (SLA). Elke opdracht voor hosting en housing services wordt, voor zover aldus overeengekomen, omschreven in een SLA overeenkomst die vastlegt welk serviceniveau Opdrachtnemer tegen de afgesproken prijs en bepalingen zal leveren aan de opdrachtgever. De SLA omschrijft tenminste de beschikbaarheid van de infrastructuur, de performantie van de systemen en de connectiviteit, de aangeboden services en de wederzijdse contactpersonen die in het kader van het SLA voor beide partijen kunnen optreden.

1.6 Overmacht: elke onvoorzienbare toestand die niet kan worden aangerekend aan één der partijen, zoals onder meer oorlog (dreiging), natuurrampen, uitzonderlijke weersomstandigheden en epidemieën.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening door Opdrachtnemer aan opdrachtgever, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk wordt afgeweken in de opdracht, de SLA of enige andere bijzondere overeenkomst die beide partijen in het kader van de opdracht afsloten.

2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de opdracht.

2.3 Indien de uitlegging van de Algemene Voorwaarden in strijd lijkt met een bepaling uit de opdracht, de SLA of enige andere bijzondere overeenkomst die partijen in het kader van de opdracht afsloten, primeert de inhoud van de Opdracht, van de SLA of enige andere bijzondere overeenkomst die beide partijen in het kader van de opdracht afsloten.

2.4 Indien één van de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of een overeenkomst afgesloten tussen partijen nietig zou zijn, zal deze bepaling vervangen worden door een bepaling met een gelijkaardig economisch nut, tenzij de nietigheid van deze bepaling elk nut aan de uitvoering van de Opdracht ontneemt.


Artikel 3. Informatie opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer verzoekt en nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in een door de Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze ter beschikking worden gesteld. 

3.2 Opdrachtgever moet zijn medewerking te goeder trouw verlenen en met name personeel met een passend niveau van kennis en ervaring ter beschikking stellen, teneinde de vragen van de Opdrachtnemer op adequate wijze te beantwoorden, het project behoorlijk te beheren en de Opdracht met kennis van zaken te kunnen goedkeuren.

3.3 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte en tijdige uitvoering van de Opdracht.

3.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke vordering van derden die haar grondslag vindt in foutieve, onjuiste of verouderde informatie die door opdrachtgever aan Opdrachtnemer bezorgd werd.

3.5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen door de opdrachtgever van de verzochte gegevens, bescheiden, instructies of codes, of door het niet verlenen van de medewerking van de Opdrachtgever, zoals in artikel 3.2 hierboven bepaald, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


Artikel 4. Uitvoering van de Opdracht

4.1 Alle werkzaamheden die door de Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn redelijk inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en gebruikmakend van up-to-date technologie en knowhow ter beschikking. Opdrachtnemer gaat ter zake een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

4.2 Opdrachtnemer zal voor de werkzaamheden, naar eigen keuze en inzichten, werken met zijn aangestelden of met zelfstandige consultants, hierna gezamenlijk genoemd "de medewerkers'.

4.3 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerkers de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte en redelijke eisen zoveel mogelijk in acht.

4.4 Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen, indien de Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

4.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om één of alle onderdelen van de uit te voeren Opdracht uit te besteden aan derden onderaannemers, zouden voorafgaande informatie noch goedkeuring door Opdrachtgever.

4.6 Opdrachtnemer blijft in alle omstandigheden verantwoordelijk tegenover de klant, in overeenkomst met de Algemene Voorwaarden, voor alle werk dat is uitgevoerd door de onderaannemers van de Opdrachtnemer, tenzij de onderaannemer uitdrukkelijk, al is het na raadpleging of advies van Opdrachtnemer, door de Opdrachtgever werd geselecteerd, in welk geval de aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor de aan de onderaannemer toevertrouwde werkzaamheden, ten aanzien van de Opdrachtgever volledig uitgesloten wordt.

4.7 Tenzij anders overeengekomen verloopt alle communicatie tussen de Opdrachtgever en de onderaannemers via de Opdrachtnemer.

4.8 Indien de Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na overleg met en mits toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in dat geval de planning en prijs te herzien. 


Artikel 5. Leveringstermijn - Oplevering

5.1 Omdat de duur van de Opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals onder meer de informatie en de medewerking die wordt verleend door de Opdrachtgever, zijn de door de Opdrachtnemer opgegeven leveringstermijnen louter indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen

5.2 De levering, en overdracht van risico die met de levering gepaard gaan, worden beschouwd als uitgevoerd van zodra de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever laat weten dat de geleverde diensten, documenten, producten, gecompileerde programmacodes ter beschikking zijn in de lokalen/op de servers van de Opdrachtnemer of op de anders overeengekomen leveringsplaats. De overdracht van de eigendom op zich vindt plaats na de volledige betaling van de prijs.

5.3 In principe gaat de oplevering gepaard met een aanvaardingsdocument dat door de Opdrachtgever wordt ondertekend, en waarin eventuele tekortkomingen of opmerkingen worden genoteerd waarvan de Opdrachtgever meent dat deze niet conform werden afgeleverd.

5.4 Zonder aanvaardingsdocument en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Opdracht, wordt de levering beschouwd als zijnde impliciet aanvaard door de Opdrachtgever, indien deze laatste niet binnen een periode van 10 kalenderdagen vanaf de opleveringsdatum de Opdrachtnemer per aangetekend schrijven de nonconformiteit van de volledige of gedeeltelijke oplevering, heeft laten geworden. In dit geval zal de Opdrachtgever de redenen en de aard van de vermeende tekortkomingen, voldoende omschrijven en motiveren, bij gebreke waaraan de impliciete aanvaarding als hierboven beschreven zal worden verleend.

5.5 In geval de weigering gerechtvaardigd is en de tekortkoming voldoende is vastgesteld, en tenzij een nieuwe planning uitdrukkelijk is vermeld, zal de Opdrachtnemer zorgen voor het zo snel mogelijk oplossen en opnieuw opleveren van de Opdracht.


Artikel 6. Wijziging van de Opdracht

6.1 In geval de Opdrachtgever tijdens de uitvoering een wijziging in de Opdracht wil doorvoeren, dient dit schriftelijk te worden gemeld aan de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in dit geval de uitvoeringsplanning en de prijs aan te passen.

6.2 Bij het ontvangen van de verzoeken of nieuwe behoeften van de Opdrachtgever zal Opdrachtnemer deze analyseren en, indien blijkt, naar inzicht van de Opdrachtnemer, dat zij een wijziging van de Opdracht vergen, zal Opdrachtnemer binnen een redelijke termijn een offerte maken van aangepaste Opdracht met aangifte van de gewijzigde uitvoeringsplanning en prijzen.

6.3 Opdrachtgever zal vermoed worden deze aangepaste Opdracht te hebben goedgekeurd, na het verstrijken van 3 werkdagen na het overmaken van de offerte, met als gevolg dat de Opdracht – zoals gewijzigd- zal verder uitgevoerd worden tegen de aangepaste voorwaarden, o.a. qua planning en prijzen.

6.4 Opdrachtnemer blijft ook vrij om, na analyse van de gevraagde wijzigingen, aan te geven dat deze niet kunnen uitgevoerd worden; de Partijen zullen dan de Opdracht, zoals aanvankelijk overeengekomen, verder uitvoeren, en zullen desgevallend onderhandelen om de gevraagde wijzigingen binnen het kader van een andere Opdracht te laten uitvoeren.


Artikel 7. Prijs, facturatie en betalingen

7.1 De prijs die door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet worden betaald staat vermeld in de Opdracht en de bijzondere overeenkomsten die de Opdracht eventueel zouden aanvullen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en alle eventuele andere taksen die van toepassing zijn op het tijdstip van de betaling , die de Opdrachtgever zal moeten betalen.

7.2 Opdrachtnemer rekent geen transportkosten aan voor verplaatsingen in België van minder dan 100 km. Voor alle andere verplaatsingen worden de effectief gemaakte kosten doorgerekend aan de Opdrachtgever, die deze zal betalen bij het voorleggen van facturen of andere gelijkaardige documenten, zelfs pro forma, en ongeacht dat deze kosten niet op voorhand zijn goedgekeurd. Prestatietijden voor verplaatsingen die op vraag van de Opdrachtgever, buiten de kantoren van de Opdrachtnemer plaatsvinden worden gerekend vanaf vertrek aan de burelen en tot terugkeer bij de Opdrachtnemer.

7.3 Tijdens de duur van de Opdracht, kan de Opdrachtnemer na het eerste jaar en na elk jaar volgend op de ingangsdatum van de Opdracht de prijs verhogen, dit dient aan de Opdrachtgever een maand van te voren te worden medegedeeld. Zulke verhogen dient niet groter te zijn dan het resultaat van de volgende formule: P=P0 (0.8 S/S0 +0.2) P= nieuwe kosten P0= huidige kosten S0= referentie uurloon zoals bepaald door Agoria op de ingangsdatum van de Opdracht S= referentie uurloon, zoals bepaald door Agoria op elke jaarlijkse verjaardag van de ingangsdatum.

7.4 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht tariefbepalende factoren, waarop geen der Partijen invloed hebben, een wijziging ondergaan, is de Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

7.5 Al onze facturen zijn contant betaalbaar op rekening nummer FINTRO: BE94 1430 8271 2914, tenzij anders vermeld op de factuur.

7.6 Indien de factuur op de vervaldatum niet is betaald, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 1% per maand, en met een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 125 euro, dit alles zonder vooroordeel van de effectief geleden schade

7.7 Tenzij anders overeengekomen, zorgt de Opdrachtgever voor een voorafbetaling van 30% van de volledige prijs bij bestelling van de Opdracht, en worden vervolgens maandelijkse facturen opgesteld in overeenstemming met de voortgang van het uit te voeren werk.

7.8 Een terecht uitgebrachte weigering van alle of bepaalde onderdelen schort de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op. De Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van weigering met betrekking tot een bepaalde Opdracht of onderdelen van deze Opdracht, betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde Opdrachten of onderdelen van de Opdracht waarop de weigering geen rechtstreekse betrekking heeft.

7.9 Alle licenties voor software en uitgaven voor hardware worden gefactureerd door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever onmiddellijk na ontvangst van de leveranciersfactuur door de Opdrachtnemer.

7.10 Royalty’s, licenties, kosten voor registratie van DNS en alle aankopen in hoofde van de Opdracht, met een individuele verkoopwaarde minder dan 100 € worden voorafgaand aan de bestelling door Opdrachtnemer aan zijn leveranciers, aan de Opdrachtgever gefactureerd.

7.11 Elke betwisting moet binnen de 8 werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven kenbaar worden gemaakt. Elke klacht na verloop van deze termijn is onontvankelijk. 


Artikel 8. lnternetgebruik

8.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van e-mail met elkaar communiceren. Beide partijen erkennen dus dat elektronische dragers en mails rechtsgeldige manieren van communicatie zijn. Partijen aanvaarden dat e-mails en elektronische communicatie kracht van bewijs tussen hen onderling zullen hebben, en dezelfde bewijswaarde als handgetekende documenten zullen hebben.

8.2 Beide partijen erkennen dat aan het gebruik van elektronische dragers risico's kunnen kleven zoals — maar niet beperkt tot- vervorming, vertraging of virussen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij een of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische dragers en mail en zullen elk van hun kant zo goed mogelijk proberen dergelijke risico's to voorkomen.

8.3 In geval van twijfel inzake de juistheid van de ontvangen e-mails, is de inhoud van de door de verzender verzonden e-mail bepalend.


Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten (bron en source code) alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Opdracht, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij de Opdrachtnemer of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht noch licentie van de eigendomsrechten van intellectuele eigendom tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9.2 Op verzoek van de Opdrachtgever kan de programmatuur (bron en source code) en de documentatie worden gedeponeerd bij een daartoe gespecialiseerde derde (source code escrow agent) die waakt over de voorwaarden voor vrijgeving (zoals overdracht van eigendom, verjaring, liquidatie van de eigenaar, gebrek aan onderhoud, enzovoort) die door partijen in overleg worden overeengekomen. De kosten voor deze inbewaargeving zijn ten laste van de Opdrachtgever.

9.3 De Opdrachtgever krijgt, indien aldus overeengekomen, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, beperkt tot het gebruik voor eigen interne doeleinden van welbepaalde producten voor de overeengekomen Opdracht, en dit slechts na betaling van de volledige prijs.

9.4 Opdrachtgever zal niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer, de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde ter beschikking stellen.


Artikel 10. Geheimhouding en dataprotectie.

10.1 Beide partijen beschouwen alle niet-publieke informatie die zij van de andere partij ontvangen in het kader van de uitvoering van de Opdracht als zijnde vertrouwelijk; deze informatie mag slechts worden gebruikt binnen het kader en voor de noden van de Opdracht en deze vertrouwelijke informatie en materialen mogen slechts worden vrijgegeven aan personen die binnen het kader hierover dienen te beschikken de Opdracht of uit hoofde van een wettelijke verplichting tot openbaarmaking. Beide Partijen stellen alles in het werk om deze vertrouwelijkheid te respecteren en door medewerkers en derden. 

10.2 Alle vertrouwelijke informatie en materialen die aan een van beide Partijen beschikbaar worden gesteld binnen het kader van de Opdracht, zijn en blijven de unieke en exclusieve eigendom van de respectieve partij die ze vrijgegeven heeft, en worden na het beëindigen van de Opdracht, of zodra zij niet langer noodzakelijk zijn, terugbezorgd aan de eigenaar of, voor zover tussen de partijen overeengekomen, vernietigd.

10.3 Geen van beide Partijen zal de vertrouwelijke informatie en materialen reproduceren of distribueren, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, mondeling of geschreven, zonder de geschreven en voorafgaande goedkeuring van de andere partij, tenzij dit dient te gebeuren ter uitvoering van de Opdracht.

10.4 Deze bepaling overleeft de beëindiging van de Opdracht welke daar de oorzaak van zij, en dient, zolang de informatie confidentieel blijft, door de partijen nageleefd te worden.

10.5 Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer vindt plaats conform de toepasselijke wetgeving en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens en elkeen die noodzakelijkerwijze toegang heeft tot deze gegevens inlichten omtrent het vertrouwelijke karakter ervan.

10.6 Opdrachtnemer beschouwt de persoonsgegevens die haar in het kader van de Opdracht door de Opdrachtgever worden verstrekt als zijnde rechtmatig verkregen en beheerd door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever waarborgt hem tegen alle eventuele aanspraken van derden en betrokken personen ter zake.

10.7 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van de Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan commerciële relaties van de Opdrachtnemer en dit ter indicatie van de ervaring van de Opdrachtnemer.


Artikel 11. Aansprakelijkheid en waarborgen

11.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar redelijk vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van de Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot maximaal het totale budget van de betrokken Opdracht, zonder vooroordeel aan andere beperkingen of uitsluitingen.

11.2 In geen geval is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, of verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de Opdrachtgever. Opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van de diensten, producten en software die uit de Opdracht voortvloeien en dient daarbij rekening te houden met de specificaties, documentatie en instructies van de Opdrachtnemer ter zake.

11.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle transacties zonder beperking, zoals boekingen, betalingen, aankopen, berichtgevingen, enz. en verbindt er zich toe Opdrachtnemer zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke vordering die door derden zou worden ingesteld met betrekking tot deze transacties. Opdrachtnemer treedt niet in de relatie tussen de Opdrachtgever en zijn cliënteel, en blijft ten allen tijde derde partij.

11.4 Opdrachtnemer biedt een garantie tegen verborgen gebreken — gebreken die niet zichtbaar waren of redelijkerwijs niet konden worden geïdentificeerd bij het uittesten overeenkomstig artikel 4 en binnen de voorziene acceptatietijd na oplevering -gedurende een periode van 8 weken, te rekenen vanaf de oplevering Opdrachtgever dient de vermeende fout of tekortkoming voldoende te omschrijven en dient aan te tonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken waarna Opdrachtnemer herstel zal uitvoeren en dit voor zover de functionaliteit deel uitmaakt van de Opdracht. Opdrachtnemer zal geen andere garantie- noch conformiteitsverbintenis aangaan, dan uitdrukkelijk overeengekomen, en haar aansprakelijkheid wordt in ieder geval hiervoor beperkt tot de verplichtingen in huidig artikel 11.4.

11.5 Garantievoorwaarden op verkocht hardware materiaal, programma code en software van derden, zijn enkel de garantievoorwaarden van de fabrikant/uitgever van toepassing.

11.6 Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet tijdig hernieuwen van een licentieovereenkomst, betaling van royalty’s en dergelijke meer, zelfs al is de initiële licentieovereenkomst door toedoen van Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht geleverd. Opdrachtgever ontvangt bij bestelling een kopie van de licentievoorwaarden en dient zelf op de hernieuwing toe te zien, tenzij dit uitdrukkelijk voorwerp uitmaakt van de Opdracht of in het kader van een Service Level Agreement of enige andere overeenkomst die in het kader van de Opdracht werd afgesloten.


Artikel 12. Einde van de Opdracht - Opzegging

12.1 Tenzij anders overeengekomen is de overeenkomst m.b.t. de Opdracht van onbepaalde duur. In dat geval kunnen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer de overeenkomst m.b.t. de Opdracht ten allen tijde per aangetekend schrijven opzeggen mits voorafgaande berichtgeving en het respecteren van een opzegtermijn van 2 maanden, die aanvang neemt 3 werkdagen na het versturen van het aangetekend schrijven.

12.2 In geval van een vroegtijdige opzegging van de overeenkomst van onbepaalde duur m.b.t. de Opdracht door de Opdrachtgever behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor de betaling te eisen van ofwel alle reeds uitgevoerde werkzaamheden inclusief alle gemaakte en bijkomende kosten die daarmee gepaard gaan en een aannemelijk te maken bezettingsverlies, ofwel een forfaitaire schadevergoeding te aanvaarden gelijk aan minimum 30% van de totale prijs van de Opdracht. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden worden onder voorbehoud aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

12.3 Een offerte, gedetailleerde project overeenkomst, een werkorder dat de beschrijving, de prijs en het leveringsschema van de opdracht omvat, een bestelbon of enige andere bijzondere overeenkomst kan een specifieke duur van de overeenkomst m.b.t. de Opdracht vermelden. In dit geval is de overeenkomst m.b.t. de Opdracht van bepaalde duur, en niet voortijdig opzegbaar. Artikel 12.1 en 12.2 zijn niet van toepassing. 

12.4. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst van bepaalde duur m.b.t. de Opdracht toch voortijdig zou beëindigen, blijft het volledig overeengekomen contractsbedrag voor de resterende termijn onverminderd verschuldigd en wordt dit onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de mogelijkheid van de Opdrachtnemer om desgevallend een bijkomende schadevergoeding te vorderen. 

12.5 Er mag door iedere partij eenzijdig en met onmiddellijke ingang een einde gesteld worden aan de Opdracht per aangetekend schrijven zonder voorafgaande berichtgeving en met voorbehoud van het recht op schadevergoeding, indien de andere partij insolvabel is, failliet is verklaard of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij om enige andere reden haar activiteiten staakt, een grove tekortkoming is vastgesteld tijdens de uitvoering van de opdracht of een situatie is ontstaan die de verdere correcte uitvoering van de Opdracht onmogelijk maakt.

12.6 Indien een einde werd gesteld aan de Opdracht door de Opdrachtnemer heeft de Opdrachtgever het recht op medewerking van de Opdrachtnemer bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die verbreking ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor de Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

12.7 Bij beëindiging van de Opdracht dient elke partij alle in haar bezit zijnde goederen, zaken, documenten en elektronische dragers die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij te overhandigen .


Artikel 13. Vertegenwoordiging

13.1 De overeenkomst tussen beide partijen maakt van Opdrachtnemer geen agent of vertegenwoordiger van de Opdrachtgever, die geen enkele autoriteit of macht heeft t.a.v. de eerstgenoemde en diens personeel, en vice versa. 

13.2 Opdrachtnemer treedt niet in de relatie tussen de Opdrachtgever en zijn cliënteel. Hij blijft ten allen tijde derde partij.
 

Artikel 14. Niet-afwervingsbeding

14.1 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden rechtstreeks of onrechtstreeks een werknemer, consultant of enige andere persoon werkend voor de Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van Opdracht of gedurende één jaar na de beëindiging van de handelsbetrekkingen aan te nemen.

14.2 Ingeval dit beding geschonden wordt, zal er per afgeworven werknemer, consultant of enige andere persoon werkend voor de Opdrachtnemer een forfaitaire schadevergoeding van € 10.000 verschuldigd zijn teneinde de schade geleden door de Opdrachtnemer te vergoeden. Dit laat het recht van de Opdrachtnemer onverlet om een hogere, bewezen schadevergoeding te vorderen.
 

Artikel 15. Bijzondere bepalingen bij webhosting en domeinregistratie

15.1 Opdrachtgever dient minimum één persoon aan te duiden die in het kader van het SLA zal communiceren met de Opdrachtnemer, beslissingen kan en mag nemen en die inzicht krijgt in de gegevens, rapporten en logs die met de hosting activiteit gepaard gaan. Het is de taak van Opdrachtgever de beschikbaarheid van deze persoon/ personen te garanderen en de contactinformatie ten allen tijde up-to-date te houden. Indien de contactpersoon om welke reden dan ook vervangen wordt, dient dit aan Opdrachtnemer gecommuniceerd te worden en zal, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, de vervanger als nieuwe contactpersoon aanzien worden.

15.2 Opdrachtnemer zal de gevraagde domeinnamen registreren bij een agent gemachtigd voor deze registratie. Bestellingen van domeinnaamregistratie zijn altijd het voorwerp van een specifiek werkorder. Voor registratie verklaart de Opdrachtgever kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de desbetreffende algemene voorwaarden van de nationale en internationale registratie autoriteit, genoemd "Registry" en de specifieke regelgeving die geldt voor de lokale vertegenwoordiging en administratieve contact service aangeboden door Opdrachtnemer, haar filialen of registrar partners. Het werkorder voor domeinnaamregistratie vermeldt een link naar de algemene voorwaarden en bepalingen van de nationale en internationale registratie autoriteiten.

15.3 Alle data betreffende en gegenereerd door de systemen die voor Opdrachtgever gehost of gehoused worden in uitvoering van de Opdracht (rapporten, log-files, files, . . . ) behoren toe aan Opdrachtgever en worden beschouwd als vertrouwelijke informatie. Kosten voor het ter beschikking stellen van deze gegevens en toegang ertoe zijn ten laste van Opdrachtgever.

15.4 Tenzij anders overeengekomen worden de specifieke overeenkomsten (voor hosting/housing) voor de duur van één jaar aangegaan. Daarna worden ze automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij één van de partijen een aangetekende schriftelijke kennisgeving verstuurt, tenminste twee maanden voor de afloop van de lopende termijn.

15.5 Opdrachtnemer is gehouden de veiligheid van de site te garanderen zoals omschreven in het SLA. Opdrachtnemer kan desalniettemin niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade en gevolgschade die te wijten is aan een inbreuk of sabotage op de veiligheidssystemen, en die de algemene veiligheid, de data integriteit, de vertrouwelijkheid of het resultaat van de transacties in het gedrang brengt. Opdrachtgever blijft als enige verantwoordelijk voor de risico's verbonden met het gebruik en toegang tot de sites en dient zichzelf tegen dergelijke risico's in te dekken door het afsluiten van een gepaste verzekering. 

15.6 Opdrachtnemer draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registreren van domeinnamen door derden of het registreren van domeinnamen op verzoek van de Opdrachtgever welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

15.7 Opdrachtgever mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden server en opslagcapaciteit aanwenden voor het plegen van inbreuken of het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van de Opdrachtnemer of derden. De activiteiten van de Opdrachtgever mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De Opdrachtgever verzekert te allen tijde dat geen strafbare of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, metatags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Opdrachtnemer. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever haar hiervoor vrijwaren, inclusief voor gerechtskosten en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Opdrachtnemer die hiermee verband houdt.

15.8 Het gebruik van sites met illegale software is verboden. Spamming is op alle door de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde apparatuur en systemen verboden.. Opdrachtgever verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Opdrachtnemer alsook aan elk redelijk verzoek van derden tot verwijdering, ontoegankelijk maken of aanpassing van de inhoud. De Opdrachtgever ontziet zich eveneens van zijn recht om enige schadevergoeding te claimen die met deze verwijdering gepaard gaat. Zo laat Opdrachtnemer onder meer geen pornografisch materiaal toe, evenmin als sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde, de goede zeden of de wet op de marktpraktijken, dan wel welke enige andere onrechtmatige praktijk uitmaken. Evenmin mogen van op de servers activiteiten worden uitgevoerd welke inbreuk plegen op beschermde werken of op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of welke strafbaar zijn gesteld door de wet op de informaticacriminaliteit.


Artikel 16. Bemiddeling en rechtbanken

16.1 In geval van een geschil tussen de partijen omtrent de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Opdracht, dat niet minnelijk kan opgelost worden, zullen de Partijen trachten dit geschil op te lossen door bemiddeling. De partijen verbinden zich ertoe de bemiddeling niet stop te zetten vooraleer elke partij haar uiteenzetting heeft kunnen doen tijdens een inleidende gezamenlijke bijeenkomst. De bemiddeling zal niet later van start gaan dan 15 dagen nadat de ene partij het verzoek voor een bemiddeling heeft betekend aan de anderen partijen. De duur van de bemiddeling mag 15 dagen niet overschrijden, uitgezonderd mits uitdrukkelijk akkoord van de partijen.

16.2 In geval de bemiddeling niet slaagt, zullen de rechtbanken van Brugge uitsluitend bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil en zal het Belgische recht toegepast worden.